mrh_0235

سیم‌کارت انارستان در سالن همراه اول

همراه اول در سالن هفت و غرفه‌ی انارستان سیم‌کارت انارستان را به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. این سیم‌کارت‌ ویژه‌ی نوجوانان طراحی شده است و شماره سریال دارد. برای فعال‌سازی این سیم‌کارت کافی است به دفاتر موجود در نمایشگاه یا دفتر خدمات امور مشترکین مراجعه شود.

دانش آموزان برای فعالسازی این سیم کارت، به همراه والدین خود به دفتر خدمات امور مشترکین مراجعه کنند.