untitled-1-123123

یادداشت معاون بررسی و صدور پروانه سازمان تنظیم و مقررات برای انارستان

بسمعه تعالی
حوزه‌ای که امین در مورد MVNO وارد شده است نه تنها از نظر کسب‌وکار حوزه بکری است بلکه ارزش فرهنگی اجتماعی بالایی دارد که امید است با موفقیت قرین باشد.