قبل
بعدی
قبل
بعدی

جایزه بازار انارستان

انارستانی عزیز!
اینجا تو جایزه بازار انارستان جایزه برای همه هست، کلی بازی خفن و گردونه هیجان انگیز شانس داریم! 
بازی کن، گردونه بچرخون و جایزه ببر
فقط قبلش حتما قوانین رو بخونید!

( قوانین لیگ انارستان )
1- فقط به شماره های انارستانی جایزه تعلق میگیرد
2- هر شماره تلفن در طول روز تنها اجازه دریافت یک جایزه از گردونه شانس را دارد
3- در صورتی که با شماره غیر انارستانی شرکت کنید مشمول دریافت جایزه نخواهید شد

گردونه شانس

شارژ 1000 تومنی
فردا دوباره امتحان کن !
شارژ 2000 تومنی
شارژ 5000 تومنی
شارژ 10،000 تومنی
امروز رو شانس نیستی!
شارژ 20،000 تومنی
شارژ 50،000 تومنی
حیف شد ! فردا امتحان کن
شارژ 100،000 تومنی
خوش شانس نبودی 🙁
شارژ 150،000 تومنی

جوایز فقط به شماره های انارستانی تعلق میگیرد ! در صورتی که با شماره غیر انارستانی شرکت کنید مشمول دریافت جایزه نخواهید شد.

هر شماره تلفن در طول روز تنها اجازه دریافت یک جایزه از گردونه شانس را دارد.