جام جهانی با جایزه میلیونی!!

جشنواره شانس جایزه کلابی با جوایز نقدی🎉🔥💵

تا پایان هفته سوم بازی های جام جهانی روز جمعه (ساعت ۲۴) ۱۱ آذر ⏱

جوایز :🎁

رتبه اول جدول شانس جایزه:
مبلغ 5,000,000 تومان وجه نقد💵
50 هزار تومان شارژ انارستانی🔥

رتبه دوم جدول شانس جایزه:
مبلغ 3,000,000 تومان وجه نقد💵
20 هزار تومان شارژ انارستانی🔥

رتبه سوم جدول شانس جایزه:
مبلغ 2,000,000 تومان وجه نقد💵
10 هزار تومان شارژ انارستانی🔥

رتبه چهارم و پنجم جدول شانس جایزه :
تعداد 5,000 💎 الماس کلابی

رتبه ششم تا دهم :
تعداد 3,000 💎 الماس کلابی

رتبه دهم تا پنجاهم :
تعداد 500 💎 الماس کلابی

با خرید انارستانی ها 10 درصد الماس و سکه بیشتر دریافت خواهند کرد